โรงเรียนวัดกล้าชอุ่ม (สพป.ปทุมธานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สมใจ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
112
จำนวน(คน) 7 4 8 0 0 93
ร้อยละ 6.25 % 3.57 % 7.14 % 0.00 % 0.00 % 83.04 %
ระดับประถมศึกษา
460
จำนวน(คน) 28 11 46 7 0 368
ร้อยละ 6.09 % 2.39 % 10.00 % 1.52 % 0.00 % 80.00 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 572 คน
จำนวน(คน) 35 15 54 7 0 461
ร้อยละ 6.12 % 2.62 % 9.44 % 1.22 % 0.00 % 80.59 %

572 : 35 , 15 , 54 , 7 , 0 , 461...6.12 , 2.62 , 9.44 , 1.22 , 0.00 , 80.59 = 111 : 19.41
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 572 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 111 คน คิดเป็นร้อยละ 19.41%

Powered By www.thaieducation.net