โรงเรียนวัดกล้าชอุ่ม (สพป.ปทุมธานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สมใจ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
108
จำนวน(คน) 5 0 9 5 1 88
ร้อยละ 4.63 % 0.00 % 8.33 % 4.63 % 0.93 % 81.48 %
ระดับประถมศึกษา
462
จำนวน(คน) 17 16 32 3 4 390
ร้อยละ 3.68 % 3.46 % 6.93 % 0.65 % 0.87 % 84.42 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 570 คน
จำนวน(คน) 22 16 41 8 5 478
ร้อยละ 3.86 % 2.81 % 7.19 % 1.40 % 0.88 % 83.86 %

570 : 22 , 16 , 41 , 8 , 5 , 478...3.86 , 2.81 , 7.19 , 1.40 , 0.88 , 83.86 = 92 : 16.14
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 570 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 92 คน คิดเป็นร้อยละ 16.14%

Powered By www.thaieducation.net