โรงเรียนวัดกล้าชอุ่ม (สพป.ปทุมธานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สมใจ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
108
จำนวน(คน) 10 15 12 5 1 65
ร้อยละ 9.26 % 13.89 % 11.11 % 4.63 % 0.93 % 60.19 %
ระดับประถมศึกษา
461
จำนวน(คน) 17 12 62 14 4 352
ร้อยละ 3.69 % 2.60 % 13.45 % 3.04 % 0.87 % 76.36 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 569 คน
จำนวน(คน) 27 27 74 19 5 417
ร้อยละ 4.75 % 4.75 % 13.01 % 3.34 % 0.88 % 73.29 %

569 : 27 , 27 , 74 , 19 , 5 , 417...4.75 , 4.75 , 13.01 , 3.34 , 0.88 , 73.29 = 152 : 26.71
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 569 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 152 คน คิดเป็นร้อยละ 26.71%

Powered By www.thaieducation.net