โรงเรียนคลองสอง (สพป.ปทุมธานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สมใจ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
158
จำนวน(คน) 15 2 5 2 2 132
ร้อยละ 9.49 % 1.27 % 3.16 % 1.27 % 1.27 % 83.54 %
ระดับประถมศึกษา
594
จำนวน(คน) 29 2 35 1 2 525
ร้อยละ 4.88 % 0.34 % 5.89 % 0.17 % 0.34 % 88.38 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 752 คน
จำนวน(คน) 44 4 40 3 4 657
ร้อยละ 5.85 % 0.53 % 5.32 % 0.40 % 0.53 % 87.37 %

752 : 44 , 4 , 40 , 3 , 4 , 657...5.85 , 0.53 , 5.32 , 0.40 , 0.53 , 87.37 = 95 : 12.63
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 752 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 95 คน คิดเป็นร้อยละ 12.63%

Powered By www.thaieducation.net