โรงเรียนคลองสอง (สพป.ปทุมธานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สมใจ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
159
จำนวน(คน) 16 2 5 2 2 132
ร้อยละ 10.06 % 1.26 % 3.14 % 1.26 % 1.26 % 83.02 %
ระดับประถมศึกษา
596
จำนวน(คน) 32 2 39 1 2 520
ร้อยละ 5.37 % 0.34 % 6.54 % 0.17 % 0.34 % 87.25 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 755 คน
จำนวน(คน) 48 4 44 3 4 652
ร้อยละ 6.36 % 0.53 % 5.83 % 0.40 % 0.53 % 86.36 %

755 : 48 , 4 , 44 , 3 , 4 , 652...6.36 , 0.53 , 5.83 , 0.40 , 0.53 , 86.36 = 103 : 13.64
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 755 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 103 คน คิดเป็นร้อยละ 13.64%

Powered By www.thaieducation.net