โรงเรียนคลองสอง (สพป.ปทุมธานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สมใจ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
161
จำนวน(คน) 18 4 8 2 3 126
ร้อยละ 11.18 % 2.48 % 4.97 % 1.24 % 1.86 % 78.26 %
ระดับประถมศึกษา
597
จำนวน(คน) 45 3 42 1 2 504
ร้อยละ 7.54 % 0.50 % 7.04 % 0.17 % 0.34 % 84.42 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 758 คน
จำนวน(คน) 63 7 50 3 5 630
ร้อยละ 8.31 % 0.92 % 6.60 % 0.40 % 0.66 % 83.11 %

758 : 63 , 7 , 50 , 3 , 5 , 630...8.31 , 0.92 , 6.60 , 0.40 , 0.66 , 83.11 = 128 : 16.89
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 758 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 128 คน คิดเป็นร้อยละ 16.89%

Powered By www.thaieducation.net