โรงเรียนสังข์อํ่าวิทยา (สพป.ปทุมธานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สมใจ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
208
จำนวน(คน) 5 10 24 8 1 160
ร้อยละ 2.40 % 4.81 % 11.54 % 3.85 % 0.48 % 76.92 %
ระดับประถมศึกษา
492
จำนวน(คน) 66 0 66 1 0 359
ร้อยละ 13.41 % 0.00 % 13.41 % 0.20 % 0.00 % 72.97 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 700 คน
จำนวน(คน) 71 10 90 9 1 519
ร้อยละ 10.14 % 1.43 % 12.86 % 1.29 % 0.14 % 74.14 %

700 : 71 , 10 , 90 , 9 , 1 , 519...10.14 , 1.43 , 12.86 , 1.29 , 0.14 , 74.14 = 181 : 25.86
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 700 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 181 คน คิดเป็นร้อยละ 25.86%

Powered By www.thaieducation.net