โรงเรียนสังข์อํ่าวิทยา (สพป.ปทุมธานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สมใจ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
214
จำนวน(คน) 27 2 17 4 1 163
ร้อยละ 12.62 % 0.93 % 7.94 % 1.87 % 0.47 % 76.17 %
ระดับประถมศึกษา
501
จำนวน(คน) 60 0 71 0 0 370
ร้อยละ 11.98 % 0.00 % 14.17 % 0.00 % 0.00 % 73.85 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 715 คน
จำนวน(คน) 87 2 88 4 1 533
ร้อยละ 12.17 % 0.28 % 12.31 % 0.56 % 0.14 % 74.55 %

715 : 87 , 2 , 88 , 4 , 1 , 533...12.17 , 0.28 , 12.31 , 0.56 , 0.14 , 74.55 = 182 : 25.45
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 715 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 182 คน คิดเป็นร้อยละ 25.45%

Powered By www.thaieducation.net