โรงเรียนสังข์อํ่าวิทยา (สพป.ปทุมธานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สมใจ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
208
จำนวน(คน) 5 3 22 8 2 168
ร้อยละ 2.40 % 1.44 % 10.58 % 3.85 % 0.96 % 80.77 %
ระดับประถมศึกษา
494
จำนวน(คน) 48 10 68 6 0 362
ร้อยละ 9.72 % 2.02 % 13.77 % 1.21 % 0.00 % 73.28 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 702 คน
จำนวน(คน) 53 13 90 14 2 530
ร้อยละ 7.55 % 1.85 % 12.82 % 1.99 % 0.28 % 75.50 %

702 : 53 , 13 , 90 , 14 , 2 , 530...7.55 , 1.85 , 12.82 , 1.99 , 0.28 , 75.50 = 172 : 24.50
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 702 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 172 คน คิดเป็นร้อยละ 24.50%

Powered By www.thaieducation.net