โรงเรียนลําสนุ่น (สพป.ปทุมธานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สมใจ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
59
จำนวน(คน) 4 2 3 1 0 49
ร้อยละ 6.78 % 3.39 % 5.08 % 1.69 % 0.00 % 83.05 %
ระดับประถมศึกษา
288
จำนวน(คน) 30 27 56 57 83 35
ร้อยละ 10.42 % 9.38 % 19.44 % 19.79 % 28.82 % 12.15 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
117
จำนวน(คน) 10 2 25 3 0 77
ร้อยละ 8.55 % 1.71 % 21.37 % 2.56 % 0.00 % 65.81 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 464 คน
จำนวน(คน) 44 31 84 61 83 161
ร้อยละ 9.48 % 6.68 % 18.10 % 13.15 % 17.89 % 34.70 %

347 : 34 , 29 , 59 , 58 , 83 , 84...9.80 , 8.36 , 17.00 , 16.71 , 23.92 , 24.21 = 263 : 75.79
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 464 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 303 คน คิดเป็นร้อยละ 65.30%

Powered By www.thaieducation.net