โรงเรียนลําสนุ่น (สพป.ปทุมธานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สมใจ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
58
จำนวน(คน) 3 1 2 1 0 51
ร้อยละ 5.17 % 1.72 % 3.45 % 1.72 % 0.00 % 87.93 %
ระดับประถมศึกษา
293
จำนวน(คน) 39 37 42 35 22 118
ร้อยละ 13.31 % 12.63 % 14.33 % 11.95 % 7.51 % 40.27 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 351 คน
จำนวน(คน) 42 38 44 36 22 169
ร้อยละ 11.97 % 10.83 % 12.54 % 10.26 % 6.27 % 48.15 %

351 : 42 , 38 , 44 , 36 , 22 , 169...11.97 , 10.83 , 12.54 , 10.26 , 6.27 , 48.15 = 182 : 51.85
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 351 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 182 คน คิดเป็นร้อยละ 51.85%

Powered By www.thaieducation.net