โรงเรียนลําสนุ่น (สพป.ปทุมธานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สมใจ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
57
จำนวน(คน) 3 1 2 1 0 50
ร้อยละ 5.26 % 1.75 % 3.51 % 1.75 % 0.00 % 87.72 %
ระดับประถมศึกษา
293
จำนวน(คน) 39 37 42 35 22 118
ร้อยละ 13.31 % 12.63 % 14.33 % 11.95 % 7.51 % 40.27 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 350 คน
จำนวน(คน) 42 38 44 36 22 168
ร้อยละ 12.00 % 10.86 % 12.57 % 10.29 % 6.29 % 48.00 %

350 : 42 , 38 , 44 , 36 , 22 , 168...12.00 , 10.86 , 12.57 , 10.29 , 6.29 , 48.00 = 182 : 52.00
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 350 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 182 คน คิดเป็นร้อยละ 52.00%

Powered By www.thaieducation.net