โรงเรียนปากคลองสอง (สพป.ปทุมธานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สมใจ(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
34
จำนวน(คน) 1 0 2 0 0 31
ร้อยละ 2.94 % 0.00 % 5.88 % 0.00 % 0.00 % 91.18 %
ระดับประถมศึกษา
48
จำนวน(คน) 1 1 2 0 0 44
ร้อยละ 2.08 % 2.08 % 4.17 % 0.00 % 0.00 % 91.67 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้นจำนวน
82 คน
จำนวน(คน) 2 1 4 0 0 75
ร้อยละ 2.44 % 1.22 % 4.88 % 0.00 % 0.00 % 91.46 %

82 : 2 , 1 , 4 , 0 , 0 , 75...2.44 , 1.22 , 4.88 , 0.00 , 0.00 , 91.46 = 7 : 8.54
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 82 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 7 คน คิดเป็นร้อยละ 8.54%

Powered By www.thaieducation.net