โรงเรียนวัดอู่ข้าว (สพป.ปทุมธานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สมใจ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
25
จำนวน(คน) 4 0 3 0 0 18
ร้อยละ 16.00 % 0.00 % 12.00 % 0.00 % 0.00 % 72.00 %
ระดับประถมศึกษา
67
จำนวน(คน) 2 4 10 0 0 51
ร้อยละ 2.99 % 5.97 % 14.93 % 0.00 % 0.00 % 76.12 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
25
จำนวน(คน) 2 1 5 0 0 17
ร้อยละ 8.00 % 4.00 % 20.00 % 0.00 % 0.00 % 68.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 117 คน
จำนวน(คน) 8 5 18 0 0 86
ร้อยละ 6.84 % 4.27 % 15.38 % 0.00 % 0.00 % 73.50 %

92 : 6 , 4 , 13 , 0 , 0 , 69...6.52 , 4.35 , 14.13 , 0.00 , 0.00 , 75.00 = 23 : 25.00
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 117 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 31 คน คิดเป็นร้อยละ 26.50%

Powered By www.thaieducation.net