โรงเรียนวัดอู่ข้าว (สพป.ปทุมธานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สมใจ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
24
จำนวน(คน) 2 2 4 0 0 16
ร้อยละ 8.33 % 8.33 % 16.67 % 0.00 % 0.00 % 66.67 %
ระดับประถมศึกษา
69
จำนวน(คน) 8 2 8 1 0 50
ร้อยละ 11.59 % 2.90 % 11.59 % 1.45 % 0.00 % 72.46 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
31
จำนวน(คน) 3 1 5 0 0 22
ร้อยละ 9.68 % 3.23 % 16.13 % 0.00 % 0.00 % 70.97 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 124 คน
จำนวน(คน) 13 5 17 1 0 88
ร้อยละ 10.48 % 4.03 % 13.71 % 0.81 % 0.00 % 70.97 %

93 : 10 , 4 , 12 , 1 , 0 , 66...10.75 , 4.30 , 12.90 , 1.08 , 0.00 , 70.97 = 27 : 29.03
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 124 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 36 คน คิดเป็นร้อยละ 29.03%

Powered By www.thaieducation.net