โรงเรียนวัดอู่ข้าว (สพป.ปทุมธานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สมใจ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
24
จำนวน(คน) 4 2 2 0 0 16
ร้อยละ 16.67 % 8.33 % 8.33 % 0.00 % 0.00 % 66.67 %
ระดับประถมศึกษา
67
จำนวน(คน) 18 2 14 6 0 27
ร้อยละ 26.87 % 2.99 % 20.90 % 8.96 % 0.00 % 40.30 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
31
จำนวน(คน) 3 1 6 2 0 19
ร้อยละ 9.68 % 3.23 % 19.35 % 6.45 % 0.00 % 61.29 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 122 คน
จำนวน(คน) 25 5 22 8 0 62
ร้อยละ 20.49 % 4.10 % 18.03 % 6.56 % 0.00 % 50.82 %

91 : 22 , 4 , 16 , 6 , 0 , 43...24.18 , 4.40 , 17.58 , 6.59 , 0.00 , 47.25 = 48 : 52.75
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 122 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 60 คน คิดเป็นร้อยละ 49.18%

Powered By www.thaieducation.net