โรงเรียนอินทรนาวีราษฎร์อุปถัมภ์ (สพป.ปทุมธานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สมใจ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
50
จำนวน(คน) 0 0 5 1 0 44
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 10.00 % 2.00 % 0.00 % 88.00 %
ระดับประถมศึกษา
180
จำนวน(คน) 4 6 8 5 8 149
ร้อยละ 2.22 % 3.33 % 4.44 % 2.78 % 4.44 % 82.78 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 230 คน
จำนวน(คน) 4 6 13 6 8 193
ร้อยละ 1.74 % 2.61 % 5.65 % 2.61 % 3.48 % 83.91 %

230 : 4 , 6 , 13 , 6 , 8 , 193...1.74 , 2.61 , 5.65 , 2.61 , 3.48 , 83.91 = 37 : 16.09
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 230 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 37 คน คิดเป็นร้อยละ 16.09%

Powered By www.thaieducation.net