โรงเรียนอินทรนาวีราษฎร์อุปถัมภ์ (สพป.ปทุมธานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สมใจ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
52
จำนวน(คน) 7 2 3 2 1 37
ร้อยละ 13.46 % 3.85 % 5.77 % 3.85 % 1.92 % 71.15 %
ระดับประถมศึกษา
180
จำนวน(คน) 10 19 25 5 3 118
ร้อยละ 5.56 % 10.56 % 13.89 % 2.78 % 1.67 % 65.56 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 232 คน
จำนวน(คน) 17 21 28 7 4 155
ร้อยละ 7.33 % 9.05 % 12.07 % 3.02 % 1.72 % 66.81 %

232 : 17 , 21 , 28 , 7 , 4 , 155...7.33 , 9.05 , 12.07 , 3.02 , 1.72 , 66.81 = 77 : 33.19
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 232 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 77 คน คิดเป็นร้อยละ 33.19%

Powered By www.thaieducation.net