โรงเรียนอินทรนาวีราษฎร์อุปถัมภ์ (สพป.ปทุมธานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สมใจ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
51
จำนวน(คน) 8 2 3 2 0 36
ร้อยละ 15.69 % 3.92 % 5.88 % 3.92 % 0.00 % 70.59 %
ระดับประถมศึกษา
180
จำนวน(คน) 10 19 28 5 1 117
ร้อยละ 5.56 % 10.56 % 15.56 % 2.78 % 0.56 % 65.00 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 231 คน
จำนวน(คน) 18 21 31 7 1 153
ร้อยละ 7.79 % 9.09 % 13.42 % 3.03 % 0.43 % 66.23 %

231 : 18 , 21 , 31 , 7 , 1 , 153...7.79 , 9.09 , 13.42 , 3.03 , 0.43 , 66.23 = 78 : 33.77
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 231 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 78 คน คิดเป็นร้อยละ 33.77%

Powered By www.thaieducation.net