โรงเรียนวัดนาวง (สพป.ปทุมธานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สมใจ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
175
จำนวน(คน) 5 2 10 0 0 158
ร้อยละ 2.86 % 1.14 % 5.71 % 0.00 % 0.00 % 90.29 %
ระดับประถมศึกษา
582
จำนวน(คน) 17 10 50 0 0 505
ร้อยละ 2.92 % 1.72 % 8.59 % 0.00 % 0.00 % 86.77 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
269
จำนวน(คน) 6 11 38 0 0 214
ร้อยละ 2.23 % 4.09 % 14.13 % 0.00 % 0.00 % 79.55 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 1026 คน
จำนวน(คน) 28 23 98 0 0 877
ร้อยละ 2.73 % 2.24 % 9.55 % 0.00 % 0.00 % 85.48 %

757 : 22 , 12 , 60 , 0 , 0 , 663...2.91 , 1.59 , 7.93 , 0.00 , 0.00 , 87.58 = 94 : 12.42
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 1026 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 149 คน คิดเป็นร้อยละ 14.52%

Powered By www.thaieducation.net