โรงเรียนวัดนาวง (สพป.ปทุมธานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สมใจ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
175
จำนวน(คน) 7 2 11 0 0 155
ร้อยละ 4.00 % 1.14 % 6.29 % 0.00 % 0.00 % 88.57 %
ระดับประถมศึกษา
582
จำนวน(คน) 20 12 57 0 0 493
ร้อยละ 3.44 % 2.06 % 9.79 % 0.00 % 0.00 % 84.71 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
269
จำนวน(คน) 7 13 40 0 0 209
ร้อยละ 2.60 % 4.83 % 14.87 % 0.00 % 0.00 % 77.70 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 1026 คน
จำนวน(คน) 34 27 108 0 0 857
ร้อยละ 3.31 % 2.63 % 10.53 % 0.00 % 0.00 % 83.53 %

757 : 27 , 14 , 68 , 0 , 0 , 648...3.57 , 1.85 , 8.98 , 0.00 , 0.00 , 85.60 = 109 : 14.40
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 1026 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 169 คน คิดเป็นร้อยละ 16.47%

Powered By www.thaieducation.net