โรงเรียนวัดนาวง (สพป.ปทุมธานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สมใจ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
175
จำนวน(คน) 9 2 15 0 0 149
ร้อยละ 5.14 % 1.14 % 8.57 % 0.00 % 0.00 % 85.14 %
ระดับประถมศึกษา
582
จำนวน(คน) 25 14 70 0 0 473
ร้อยละ 4.30 % 2.41 % 12.03 % 0.00 % 0.00 % 81.27 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
269
จำนวน(คน) 10 17 45 0 0 197
ร้อยละ 3.72 % 6.32 % 16.73 % 0.00 % 0.00 % 73.23 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 1026 คน
จำนวน(คน) 44 33 130 0 0 819
ร้อยละ 4.29 % 3.22 % 12.67 % 0.00 % 0.00 % 79.82 %

757 : 34 , 16 , 85 , 0 , 0 , 622...4.49 , 2.11 , 11.23 , 0.00 , 0.00 , 82.17 = 135 : 17.83
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 1026 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 207 คน คิดเป็นร้อยละ 20.18%

Powered By www.thaieducation.net