โรงเรียนสุลักขณะ (สพป.ปทุมธานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สมใจ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
50
จำนวน(คน) 3 1 8 1 0 37
ร้อยละ 6.00 % 2.00 % 16.00 % 2.00 % 0.00 % 74.00 %
ระดับประถมศึกษา
127
จำนวน(คน) 7 8 18 2 0 92
ร้อยละ 5.51 % 6.30 % 14.17 % 1.57 % 0.00 % 72.44 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 177 คน
จำนวน(คน) 10 9 26 3 0 129
ร้อยละ 5.65 % 5.08 % 14.69 % 1.69 % 0.00 % 72.88 %

177 : 10 , 9 , 26 , 3 , 0 , 129...5.65 , 5.08 , 14.69 , 1.69 , 0.00 , 72.88 = 48 : 27.12
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 177 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 48 คน คิดเป็นร้อยละ 27.12%

Powered By www.thaieducation.net