โรงเรียนสุลักขณะ (สพป.ปทุมธานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สมใจ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
51
จำนวน(คน) 2 2 9 0 0 38
ร้อยละ 3.92 % 3.92 % 17.65 % 0.00 % 0.00 % 74.51 %
ระดับประถมศึกษา
121
จำนวน(คน) 7 6 21 0 0 87
ร้อยละ 5.79 % 4.96 % 17.36 % 0.00 % 0.00 % 71.90 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 172 คน
จำนวน(คน) 9 8 30 0 0 125
ร้อยละ 5.23 % 4.65 % 17.44 % 0.00 % 0.00 % 72.67 %

172 : 9 , 8 , 30 , 0 , 0 , 125...5.23 , 4.65 , 17.44 , 0.00 , 0.00 , 72.67 = 47 : 27.33
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 172 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 47 คน คิดเป็นร้อยละ 27.33%

Powered By www.thaieducation.net