โรงเรียนวัดรังสิต (สพป.ปทุมธานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สมใจ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
94
จำนวน(คน) 19 12 11 8 6 38
ร้อยละ 20.21 % 12.77 % 11.70 % 8.51 % 6.38 % 40.43 %
ระดับประถมศึกษา
361
จำนวน(คน) 21 40 76 10 42 172
ร้อยละ 5.82 % 11.08 % 21.05 % 2.77 % 11.63 % 47.65 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 455 คน
จำนวน(คน) 40 52 87 18 48 210
ร้อยละ 8.79 % 11.43 % 19.12 % 3.96 % 10.55 % 46.15 %

455 : 40 , 52 , 87 , 18 , 48 , 210...8.79 , 11.43 , 19.12 , 3.96 , 10.55 , 46.15 = 245 : 53.85
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 455 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 245 คน คิดเป็นร้อยละ 53.85%

Powered By www.thaieducation.net