โรงเรียนวัดรังสิต (สพป.ปทุมธานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สมใจ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
91
จำนวน(คน) 12 8 10 6 6 49
ร้อยละ 13.19 % 8.79 % 10.99 % 6.59 % 6.59 % 53.85 %
ระดับประถมศึกษา
370
จำนวน(คน) 30 41 70 20 27 182
ร้อยละ 8.11 % 11.08 % 18.92 % 5.41 % 7.30 % 49.19 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 461 คน
จำนวน(คน) 42 49 80 26 33 231
ร้อยละ 9.11 % 10.63 % 17.35 % 5.64 % 7.16 % 50.11 %

461 : 42 , 49 , 80 , 26 , 33 , 231...9.11 , 10.63 , 17.35 , 5.64 , 7.16 , 50.11 = 230 : 49.89
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 461 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 230 คน คิดเป็นร้อยละ 49.89%

Powered By www.thaieducation.net