โรงเรียนวัดรังสิต (สพป.ปทุมธานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สมใจ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
94
จำนวน(คน) 14 11 14 8 5 42
ร้อยละ 14.89 % 11.70 % 14.89 % 8.51 % 5.32 % 44.68 %
ระดับประถมศึกษา
372
จำนวน(คน) 37 45 97 27 32 134
ร้อยละ 9.95 % 12.10 % 26.08 % 7.26 % 8.60 % 36.02 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 466 คน
จำนวน(คน) 51 56 111 35 37 176
ร้อยละ 10.94 % 12.02 % 23.82 % 7.51 % 7.94 % 37.77 %

466 : 51 , 56 , 111 , 35 , 37 , 176...10.94 , 12.02 , 23.82 , 7.51 , 7.94 , 37.77 = 290 : 62.23
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 466 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 290 คน คิดเป็นร้อยละ 62.23%

Powered By www.thaieducation.net