โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ (สพป.ปทุมธานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สมใจ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
138
จำนวน(คน) 4 0 13 3 0 118
ร้อยละ 2.90 % 0.00 % 9.42 % 2.17 % 0.00 % 85.51 %
ระดับประถมศึกษา
402
จำนวน(คน) 6 4 56 14 0 322
ร้อยละ 1.49 % 1.00 % 13.93 % 3.48 % 0.00 % 80.10 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
170
จำนวน(คน) 2 1 56 2 1 108
ร้อยละ 1.18 % 0.59 % 32.94 % 1.18 % 0.59 % 63.53 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 710 คน
จำนวน(คน) 12 5 125 19 1 548
ร้อยละ 1.69 % 0.70 % 17.61 % 2.68 % 0.14 % 77.18 %

540 : 10 , 4 , 69 , 17 , 0 , 440...1.85 , 0.74 , 12.78 , 3.15 , 0.00 , 81.48 = 100 : 18.52
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 710 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 162 คน คิดเป็นร้อยละ 22.82%

Powered By www.thaieducation.net