โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ (สพป.ปทุมธานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สมใจ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
143
จำนวน(คน) 16 3 11 3 0 110
ร้อยละ 11.19 % 2.10 % 7.69 % 2.10 % 0.00 % 76.92 %
ระดับประถมศึกษา
425
จำนวน(คน) 5 5 66 14 1 334
ร้อยละ 1.18 % 1.18 % 15.53 % 3.29 % 0.24 % 78.59 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
180
จำนวน(คน) 8 1 34 10 4 123
ร้อยละ 4.44 % 0.56 % 18.89 % 5.56 % 2.22 % 68.33 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 748 คน
จำนวน(คน) 29 9 111 27 5 567
ร้อยละ 3.88 % 1.20 % 14.84 % 3.61 % 0.67 % 75.80 %

568 : 21 , 8 , 77 , 17 , 1 , 444...3.70 , 1.41 , 13.56 , 2.99 , 0.18 , 78.17 = 124 : 21.83
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 748 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 181 คน คิดเป็นร้อยละ 24.20%

Powered By www.thaieducation.net