โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ (สพป.ปทุมธานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สมใจ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
145
จำนวน(คน) 16 3 11 3 0 112
ร้อยละ 11.03 % 2.07 % 7.59 % 2.07 % 0.00 % 77.24 %
ระดับประถมศึกษา
421
จำนวน(คน) 5 5 67 14 1 329
ร้อยละ 1.19 % 1.19 % 15.91 % 3.33 % 0.24 % 78.15 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
175
จำนวน(คน) 8 1 35 10 4 117
ร้อยละ 4.57 % 0.57 % 20.00 % 5.71 % 2.29 % 66.86 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 741 คน
จำนวน(คน) 29 9 113 27 5 558
ร้อยละ 3.91 % 1.21 % 15.25 % 3.64 % 0.67 % 75.30 %

566 : 21 , 8 , 78 , 17 , 1 , 441...3.71 , 1.41 , 13.78 , 3.00 , 0.18 , 77.92 = 125 : 22.08
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 741 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 183 คน คิดเป็นร้อยละ 24.70%

Powered By www.thaieducation.net