โรงเรียนวัดเทียนถวาย (สพป.ปทุมธานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สมใจ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
185
จำนวน(คน) 49 10 16 5 0 105
ร้อยละ 26.49 % 5.41 % 8.65 % 2.70 % 0.00 % 56.76 %
ระดับประถมศึกษา
549
จำนวน(คน) 26 22 85 0 0 416
ร้อยละ 4.74 % 4.01 % 15.48 % 0.00 % 0.00 % 75.77 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 734 คน
จำนวน(คน) 75 32 101 5 0 521
ร้อยละ 10.22 % 4.36 % 13.76 % 0.68 % 0.00 % 70.98 %

734 : 75 , 32 , 101 , 5 , 0 , 521...10.22 , 4.36 , 13.76 , 0.68 , 0.00 , 70.98 = 213 : 29.02
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 734 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 213 คน คิดเป็นร้อยละ 29.02%

Powered By www.thaieducation.net