โรงเรียนวัดเทียนถวาย (สพป.ปทุมธานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สมใจ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
177
จำนวน(คน) 0 0 6 0 0 171
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 3.39 % 0.00 % 0.00 % 96.61 %
ระดับประถมศึกษา
552
จำนวน(คน) 18 16 73 29 9 407
ร้อยละ 3.26 % 2.90 % 13.22 % 5.25 % 1.63 % 73.73 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 729 คน
จำนวน(คน) 18 16 79 29 9 578
ร้อยละ 2.47 % 2.19 % 10.84 % 3.98 % 1.23 % 79.29 %

729 : 18 , 16 , 79 , 29 , 9 , 578...2.47 , 2.19 , 10.84 , 3.98 , 1.23 , 79.29 = 151 : 20.71
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 729 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 151 คน คิดเป็นร้อยละ 20.71%

Powered By www.thaieducation.net