โรงเรียนวัดเทียนถวาย (สพป.ปทุมธานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สมใจ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
177
จำนวน(คน) 0 0 6 0 0 171
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 3.39 % 0.00 % 0.00 % 96.61 %
ระดับประถมศึกษา
552
จำนวน(คน) 19 17 73 29 9 405
ร้อยละ 3.44 % 3.08 % 13.22 % 5.25 % 1.63 % 73.37 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 729 คน
จำนวน(คน) 19 17 79 29 9 576
ร้อยละ 2.61 % 2.33 % 10.84 % 3.98 % 1.23 % 79.01 %

729 : 19 , 17 , 79 , 29 , 9 , 576...2.61 , 2.33 , 10.84 , 3.98 , 1.23 , 79.01 = 153 : 20.99
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 729 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 153 คน คิดเป็นร้อยละ 20.99%

Powered By www.thaieducation.net