โรงเรียนขจรทรัพย์อํารุง (สพป.ปทุมธานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สมใจ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
59
จำนวน(คน) 1 8 10 1 0 39
ร้อยละ 1.69 % 13.56 % 16.95 % 1.69 % 0.00 % 66.10 %
ระดับประถมศึกษา
135
จำนวน(คน) 12 12 39 3 0 69
ร้อยละ 8.89 % 8.89 % 28.89 % 2.22 % 0.00 % 51.11 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
90
จำนวน(คน) 1 5 33 4 0 47
ร้อยละ 1.11 % 5.56 % 36.67 % 4.44 % 0.00 % 52.22 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 284 คน
จำนวน(คน) 14 25 82 8 0 155
ร้อยละ 4.93 % 8.80 % 28.87 % 2.82 % 0.00 % 54.58 %

194 : 13 , 20 , 49 , 4 , 0 , 108...6.70 , 10.31 , 25.26 , 2.06 , 0.00 , 55.67 = 86 : 44.33
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 284 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 129 คน คิดเป็นร้อยละ 45.42%

Powered By www.thaieducation.net