โรงเรียนขจรทรัพย์อํารุง (สพป.ปทุมธานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สมใจ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
59
จำนวน(คน) 1 8 2 1 8 39
ร้อยละ 1.69 % 13.56 % 3.39 % 1.69 % 13.56 % 66.10 %
ระดับประถมศึกษา
132
จำนวน(คน) 12 12 10 3 26 69
ร้อยละ 9.09 % 9.09 % 7.58 % 2.27 % 19.70 % 52.27 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
84
จำนวน(คน) 1 5 5 0 28 45
ร้อยละ 1.19 % 5.95 % 5.95 % 0.00 % 33.33 % 53.57 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 275 คน
จำนวน(คน) 14 25 17 4 62 153
ร้อยละ 5.09 % 9.09 % 6.18 % 1.45 % 22.55 % 55.64 %

191 : 13 , 20 , 12 , 4 , 34 , 108...6.81 , 10.47 , 6.28 , 2.09 , 17.80 , 56.54 = 83 : 43.46
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 275 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 122 คน คิดเป็นร้อยละ 44.36%

Powered By www.thaieducation.net