โรงเรียนวัดมะขาม(ศรีวิทยาคาร) (สพป.ปทุมธานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สมใจ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
49
จำนวน(คน) 0 0 3 0 0 46
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 6.12 % 0.00 % 0.00 % 93.88 %
ระดับประถมศึกษา
153
จำนวน(คน) 0 5 0 30 0 118
ร้อยละ 0.00 % 3.27 % 0.00 % 19.61 % 0.00 % 77.12 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
41
จำนวน(คน) 0 0 10 0 0 31
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 24.39 % 0.00 % 0.00 % 75.61 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 243 คน
จำนวน(คน) 0 5 13 30 0 195
ร้อยละ 0.00 % 2.06 % 5.35 % 12.35 % 0.00 % 80.25 %

202 : 0 , 5 , 3 , 30 , 0 , 164...0.00 , 2.48 , 1.49 , 14.85 , 0.00 , 81.19 = 38 : 18.81
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 243 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 48 คน คิดเป็นร้อยละ 19.75%

Powered By www.thaieducation.net