โรงเรียนวัดโบสถ์(บวรธรรมกิจวิทยา) (สพป.ปทุมธานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สมใจ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
39
จำนวน(คน) 5 0 7 0 0 27
ร้อยละ 12.82 % 0.00 % 17.95 % 0.00 % 0.00 % 69.23 %
ระดับประถมศึกษา
132
จำนวน(คน) 24 14 10 11 0 73
ร้อยละ 18.18 % 10.61 % 7.58 % 8.33 % 0.00 % 55.30 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 171 คน
จำนวน(คน) 29 14 17 11 0 100
ร้อยละ 16.96 % 8.19 % 9.94 % 6.43 % 0.00 % 58.48 %

171 : 29 , 14 , 17 , 11 , 0 , 100...16.96 , 8.19 , 9.94 , 6.43 , 0.00 , 58.48 = 71 : 41.52
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 171 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 71 คน คิดเป็นร้อยละ 41.52%

Powered By www.thaieducation.net