โรงเรียนวัดโบสถ์(บวรธรรมกิจวิทยา) (สพป.ปทุมธานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สมใจ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
39
จำนวน(คน) 5 0 7 0 0 27
ร้อยละ 12.82 % 0.00 % 17.95 % 0.00 % 0.00 % 69.23 %
ระดับประถมศึกษา
130
จำนวน(คน) 23 13 10 11 0 73
ร้อยละ 17.69 % 10.00 % 7.69 % 8.46 % 0.00 % 56.15 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 169 คน
จำนวน(คน) 28 13 17 11 0 100
ร้อยละ 16.57 % 7.69 % 10.06 % 6.51 % 0.00 % 59.17 %

169 : 28 , 13 , 17 , 11 , 0 , 100...16.57 , 7.69 , 10.06 , 6.51 , 0.00 , 59.17 = 69 : 40.83
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 169 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 69 คน คิดเป็นร้อยละ 40.83%

Powered By www.thaieducation.net