โรงเรียนวัดโพธิ์เลื่อน (สพป.ปทุมธานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สมใจ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
27
จำนวน(คน) 2 0 4 0 0 21
ร้อยละ 7.41 % 0.00 % 14.81 % 0.00 % 0.00 % 77.78 %
ระดับประถมศึกษา
52
จำนวน(คน) 5 0 16 13 0 18
ร้อยละ 9.62 % 0.00 % 30.77 % 25.00 % 0.00 % 34.62 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 79 คน
จำนวน(คน) 7 0 20 13 0 39
ร้อยละ 8.86 % 0.00 % 25.32 % 16.46 % 0.00 % 49.37 %

79 : 7 , 0 , 20 , 13 , 0 , 39...8.86 , 0.00 , 25.32 , 16.46 , 0.00 , 49.37 = 40 : 50.63
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 79 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 40 คน คิดเป็นร้อยละ 50.63%

Powered By www.thaieducation.net