โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาทํา (สพป.ปทุมธานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สมใจ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
34
จำนวน(คน) 4 3 2 1 2 22
ร้อยละ 11.76 % 8.82 % 5.88 % 2.94 % 5.88 % 64.71 %
ระดับประถมศึกษา
140
จำนวน(คน) 20 18 29 12 7 54
ร้อยละ 14.29 % 12.86 % 20.71 % 8.57 % 5.00 % 38.57 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 174 คน
จำนวน(คน) 24 21 31 13 9 76
ร้อยละ 13.79 % 12.07 % 17.82 % 7.47 % 5.17 % 43.68 %

174 : 24 , 21 , 31 , 13 , 9 , 76...13.79 , 12.07 , 17.82 , 7.47 , 5.17 , 43.68 = 98 : 56.32
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 174 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 98 คน คิดเป็นร้อยละ 56.32%

Powered By www.thaieducation.net