โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาทํา (สพป.ปทุมธานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สมใจ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
38
จำนวน(คน) 3 4 0 4 0 27
ร้อยละ 7.89 % 10.53 % 0.00 % 10.53 % 0.00 % 71.05 %
ระดับประถมศึกษา
140
จำนวน(คน) 8 12 24 2 12 82
ร้อยละ 5.71 % 8.57 % 17.14 % 1.43 % 8.57 % 58.57 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 178 คน
จำนวน(คน) 11 16 24 6 12 109
ร้อยละ 6.18 % 8.99 % 13.48 % 3.37 % 6.74 % 61.24 %

178 : 11 , 16 , 24 , 6 , 12 , 109...6.18 , 8.99 , 13.48 , 3.37 , 6.74 , 61.24 = 69 : 38.76
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 178 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 69 คน คิดเป็นร้อยละ 38.76%

Powered By www.thaieducation.net