โรงเรียนวัดเปรมประชากร (สพป.ปทุมธานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สมใจ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
160
จำนวน(คน) 7 12 10 7 2 122
ร้อยละ 4.38 % 7.50 % 6.25 % 4.38 % 1.25 % 76.25 %
ระดับประถมศึกษา
604
จำนวน(คน) 24 11 68 8 18 475
ร้อยละ 3.97 % 1.82 % 11.26 % 1.32 % 2.98 % 78.64 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 764 คน
จำนวน(คน) 31 23 78 15 20 597
ร้อยละ 4.06 % 3.01 % 10.21 % 1.96 % 2.62 % 78.14 %

764 : 31 , 23 , 78 , 15 , 20 , 597...4.06 , 3.01 , 10.21 , 1.96 , 2.62 , 78.14 = 167 : 21.86
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 764 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 167 คน คิดเป็นร้อยละ 21.86%

Powered By www.thaieducation.net