โรงเรียนวัดเปรมประชากร (สพป.ปทุมธานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สมใจ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
168
จำนวน(คน) 13 21 17 11 2 104
ร้อยละ 7.74 % 12.50 % 10.12 % 6.55 % 1.19 % 61.90 %
ระดับประถมศึกษา
652
จำนวน(คน) 39 18 113 11 29 442
ร้อยละ 5.98 % 2.76 % 17.33 % 1.69 % 4.45 % 67.79 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 820 คน
จำนวน(คน) 52 39 130 22 31 546
ร้อยละ 6.34 % 4.76 % 15.85 % 2.68 % 3.78 % 66.59 %

820 : 52 , 39 , 130 , 22 , 31 , 546...6.34 , 4.76 , 15.85 , 2.68 , 3.78 , 66.59 = 274 : 33.41
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 820 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 274 คน คิดเป็นร้อยละ 33.41%

Powered By www.thaieducation.net