โรงเรียนวัดเปรมประชากร (สพป.ปทุมธานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สมใจ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
166
จำนวน(คน) 21 37 27 16 4 61
ร้อยละ 12.65 % 22.29 % 16.27 % 9.64 % 2.41 % 36.75 %
ระดับประถมศึกษา
649
จำนวน(คน) 57 30 139 16 51 356
ร้อยละ 8.78 % 4.62 % 21.42 % 2.47 % 7.86 % 54.85 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 815 คน
จำนวน(คน) 78 67 166 32 55 417
ร้อยละ 9.57 % 8.22 % 20.37 % 3.93 % 6.75 % 51.17 %

815 : 78 , 67 , 166 , 32 , 55 , 417...9.57 , 8.22 , 20.37 , 3.93 , 6.75 , 51.17 = 398 : 48.83
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 815 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 398 คน คิดเป็นร้อยละ 48.83%

Powered By www.thaieducation.net