โรงเรียนวัดดาวเรือง (สพป.ปทุมธานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สมใจ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
46
จำนวน(คน) 4 5 6 1 1 29
ร้อยละ 8.70 % 10.87 % 13.04 % 2.17 % 2.17 % 63.04 %
ระดับประถมศึกษา
161
จำนวน(คน) 9 6 8 5 4 129
ร้อยละ 5.59 % 3.73 % 4.97 % 3.11 % 2.48 % 80.12 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 207 คน
จำนวน(คน) 13 11 14 6 5 158
ร้อยละ 6.28 % 5.31 % 6.76 % 2.90 % 2.42 % 76.33 %

207 : 13 , 11 , 14 , 6 , 5 , 158...6.28 , 5.31 , 6.76 , 2.90 , 2.42 , 76.33 = 49 : 23.67
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 207 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 49 คน คิดเป็นร้อยละ 23.67%

Powered By www.thaieducation.net