โรงเรียนวัดบางพูน (สพป.ปทุมธานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สมใจ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
108
จำนวน(คน) 28 4 10 0 0 66
ร้อยละ 25.93 % 3.70 % 9.26 % 0.00 % 0.00 % 61.11 %
ระดับประถมศึกษา
646
จำนวน(คน) 57 38 162 0 0 389
ร้อยละ 8.82 % 5.88 % 25.08 % 0.00 % 0.00 % 60.22 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
200
จำนวน(คน) 32 9 34 0 0 125
ร้อยละ 16.00 % 4.50 % 17.00 % 0.00 % 0.00 % 62.50 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 954 คน
จำนวน(คน) 117 51 206 0 0 580
ร้อยละ 12.26 % 5.35 % 21.59 % 0.00 % 0.00 % 60.80 %

754 : 85 , 42 , 172 , 0 , 0 , 455...11.27 , 5.57 , 22.81 , 0.00 , 0.00 , 60.34 = 299 : 39.66
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 954 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 374 คน คิดเป็นร้อยละ 39.20%

Powered By www.thaieducation.net