โรงเรียนวัดบางพูน (สพป.ปทุมธานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สมใจ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
106
จำนวน(คน) 17 7 19 0 0 63
ร้อยละ 16.04 % 6.60 % 17.92 % 0.00 % 0.00 % 59.43 %
ระดับประถมศึกษา
647
จำนวน(คน) 55 24 150 0 0 418
ร้อยละ 8.50 % 3.71 % 23.18 % 0.00 % 0.00 % 64.61 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
200
จำนวน(คน) 26 8 30 0 0 136
ร้อยละ 13.00 % 4.00 % 15.00 % 0.00 % 0.00 % 68.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 953 คน
จำนวน(คน) 98 39 199 0 0 617
ร้อยละ 10.28 % 4.09 % 20.88 % 0.00 % 0.00 % 64.74 %

753 : 72 , 31 , 169 , 0 , 0 , 481...9.56 , 4.12 , 22.44 , 0.00 , 0.00 , 63.88 = 272 : 36.12
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 953 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 336 คน คิดเป็นร้อยละ 35.26%

Powered By www.thaieducation.net