โรงเรียนวัดบางพูน (สพป.ปทุมธานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สมใจ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
108
จำนวน(คน) 29 8 8 0 0 63
ร้อยละ 26.85 % 7.41 % 7.41 % 0.00 % 0.00 % 58.33 %
ระดับประถมศึกษา
650
จำนวน(คน) 58 35 138 0 0 419
ร้อยละ 8.92 % 5.38 % 21.23 % 0.00 % 0.00 % 64.46 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
209
จำนวน(คน) 11 8 24 0 0 166
ร้อยละ 5.26 % 3.83 % 11.48 % 0.00 % 0.00 % 79.43 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 967 คน
จำนวน(คน) 98 51 170 0 0 648
ร้อยละ 10.13 % 5.27 % 17.58 % 0.00 % 0.00 % 67.01 %

758 : 87 , 43 , 146 , 0 , 0 , 482...11.48 , 5.67 , 19.26 , 0.00 , 0.00 , 63.59 = 276 : 36.41
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 967 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 319 คน คิดเป็นร้อยละ 32.99%

Powered By www.thaieducation.net