โรงเรียนวัดเวฬุวัน (สพป.ปทุมธานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สมใจ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
92
จำนวน(คน) 7 10 8 0 2 65
ร้อยละ 7.61 % 10.87 % 8.70 % 0.00 % 2.17 % 70.65 %
ระดับประถมศึกษา
194
จำนวน(คน) 15 2 30 3 2 142
ร้อยละ 7.73 % 1.03 % 15.46 % 1.55 % 1.03 % 73.20 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 286 คน
จำนวน(คน) 22 12 38 3 4 207
ร้อยละ 7.69 % 4.20 % 13.29 % 1.05 % 1.40 % 72.38 %

286 : 22 , 12 , 38 , 3 , 4 , 207...7.69 , 4.20 , 13.29 , 1.05 , 1.40 , 72.38 = 79 : 27.62
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 286 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 79 คน คิดเป็นร้อยละ 27.62%

Powered By www.thaieducation.net