โรงเรียนวัดเวฬุวัน (สพป.ปทุมธานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สมใจ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
90
จำนวน(คน) 7 10 8 0 2 63
ร้อยละ 7.78 % 11.11 % 8.89 % 0.00 % 2.22 % 70.00 %
ระดับประถมศึกษา
192
จำนวน(คน) 16 2 33 3 2 136
ร้อยละ 8.33 % 1.04 % 17.19 % 1.56 % 1.04 % 70.83 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 282 คน
จำนวน(คน) 23 12 41 3 4 199
ร้อยละ 8.16 % 4.26 % 14.54 % 1.06 % 1.42 % 70.57 %

282 : 23 , 12 , 41 , 3 , 4 , 199...8.16 , 4.26 , 14.54 , 1.06 , 1.42 , 70.57 = 83 : 29.43
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 282 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 83 คน คิดเป็นร้อยละ 29.43%

Powered By www.thaieducation.net